A+ A A-

Akademia wychowawcy - VI edycja

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych rozpoczyna realizację VI edycji Programu edukacyjnego „Akademia Wychowawcy”, adresowanego do nauczycieli-wychowawców szkół podstawowych: kl. I-III (1 grupa) i kl. IV-VI i gimnazjów (2 grupy) oraz szkół ponadgimnazjalnych (1 grupa).

Program edukacyjny Akademia Wychowawcy jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz profilaktycznych, zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości.

Przedsięwzięcie to jest również odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie to nakłada na nauczycielki/nauczycieli obowiązek rozpoznania potrzeb dziecka wynikających z niedostosowania społecznego, przewlekłej choroby, przeżywania sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych lub trudności adaptacyjnych, a także udzielania uczennicom/uczniom profesjonalnego wsparcia i pomocy.

Program obejmuje 120-godzinny cykl warsztatów i wykładów.

Uczestniczki/Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. jak właściwie kształtować relacje z uczniami i współpracować z rodzicami, jak wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak zapobiegać kryzysom oraz różnym formom agresji i przemocy w szkołach (z uwzględnieniem przemocy elektronicznej), jak wspierać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach, jak kształtować postawy prospołeczne i przeciwdziałać dyskryminacji oraz jak planować pracę wychowawczą (więcej informacji w: Podstawowe informacje na temat programu)

Zajęcia będą realizowane w blokach tematycznych w formie warsztatowej połączonej z interaktywnymi wykładami, w roku szkolnym 2016/2017, w maksymalnie 25-osobowych grupach zgodnie z Ramowym programem szkoleń.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z terminami podanymi w Kalendarzu szkoleń.

Proces rekrutacji odbywać się będzie od 5 września 2016 r. przez elektroniczny system zapisu (www.wcies.edu.pl - zapisy na szkolenia – szkolenia interdyscyplinarne i projekty) na podstawie zgłoszenia oraz rekomendacji dyrektora placówki (dostarczonej na pierwsze spotkanie). 

Podstawowe informacje na temat programu 

Ramowy program szkolenia 

Kalendarz szkoleń 

Oferta dodatkowych szkoleń otwartych w ramach Programu Akademia Wychowawcy

Rekomendacje Dyrektora 

Karta rozliczania praktyk 

Miejska Polityka Spoleczna