A+ A A-

Akademia dyrektora

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych do udziału w następujących formach doskonalenia

w roku szkolnym 2019/2020

Informacje organizacyjne:

  1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce http://www.wcies.edu.pl/formularze,szkolenia dla kadry kierowniczej
  2. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierowniczki szkolenia Beaty Łuby-Krolik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.

Kursy doskonalące dla dyrektorek/-ów:

* Vademecum dyrektorki/-a na starcie

(50 godz. dyd.) – szkolenie adresowane do dyrektorek/dyrektorów o stażu na stanowisku 0-2 lata. Celem kursu jest aktualizacja wiedzy nt. obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową. W ramach kursu zaplanowano 10 spotkań dotyczących m.in. prawa oświatowego; nadzoru pedagogicznego; budżetu i finansów placówki; organizacji pracy własnej i pracy biurowej; współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; współpracy z rodzicami, wypalenia zawodowego. W ramach kursu młodzi stażem dyrektorzy będą mogli wziąć udział w spotkaniach rozwojowych z profesjonalnymi coachami. Planowane rozpoczęcie kursu – październik 2019 r.

* Sytuacje kryzysowe w szkole - jak się do nich przygotować?

Celem dwudniowego kursu (20 godz.) jest zapoznanie dyrektorek/-ów szkół
z istotnymi zagadnieniami, które wiążą się z pojawiającymi się w szkole kryzysami dotyczącymi zarówno szkoły jako instytucji, jak również poszczególnych osób - uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkań przestawione zostaną podstawowe zasady zarządzania w różnych rodzajach kryzysów oraz możliwości i sposoby przeciwdziałania niektórym zdarzeniom. Kurs będzie obejmował takie zagadnienia jak: psychologiczne rozumienie kryzysów, rodzaje
i fazy kryzysów, procedury działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzanie kryzysowe. Omówione zostaną kryzysy dotyczące uczennic/-ów: śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby przez dzieci w różnym wieku, krzywdzenie dzieci
i zapobieganie takim zdarzeniom, zachowania autoagresywne. Przedstawiona zostanie też praca interwentów oświatowych w Warszawie oraz zasady pracy
z mediami.

Planowane terminy: 8 i 10.10.2019 r. g. 9.00-15.00 – młodzi stażem dyrektorzy (pełniący funkcję do 2 lat),  28 i 30.10.2-019 r. – dyrektorzy o stażu pełnienia funkcji powyżej 2 lat.

* Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu. 

(30 godzin) Celem kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a w szczególności budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi, diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie wspierających relacji w zespole, stosowanie różnorodnych technik zarządzania konfliktem, zmiana postawy własnej oraz modelowanie zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej).

*  Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę  

(12 godzin). Celem kursu jest rozwijanie kompetencji prowadzenia negocjacji opartych na współpracy.

*  Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą w zmianie 

(40 godzin.). Celem kursu jest rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów pojawiających się w środowisku szkolnym na drodze mediacji.

* Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i dbać o swoja energię?

(30 godzin). Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniem wypalenia zawodowego - jego przyczynami, przebiegiem i objawami oraz z technikami odreagowywania, odpoczywania, relaksacji, a także dokonanie autodiagnozy poziomu wypalenia zawodowego i opracowanie indywidualnego planu działania radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

* Jak wprowadzić titoring w szkole - rola dyrektora

(16 godzin). Celem kursu jest przygotowanie dyrektorów do wdrożenia w szkole tutoringu a szczególnie wzbogacenie wiedzy na temat procesu tutoringu, form i metod pracy tutora, uświadomienie wymagań, jakie niesie ze sobą rola tutora, zapoznanie się z różnymi modelami funkcjonowania tutoringu w szkole, opracowanie wstępnego planu wdrożenia tutoringu w szkole.

* Wspólpraca z rodzicami - rola dyrektora placówki/szkoły

(16 godzin). Celem kursu jest wsparcie dyrektorów w budowaniu współpracy z rodzicami. W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: regulacje prawne dot. praw i obowiązków dyrektora oraz Rady Rodziców, rola rodziców w szkole/placówce, pozyskiwanie informacji na temat potrzeb rodziców (związanych z zadaniami szkoły/przedszkola), formy współpracy, kontakty z rodzicami, komunikacja interpersonalna w szkole, udzielanie informacji zwrotnej, eadzenie sobie z emocjami, zachowania asertywne.

Grupy wsparcia

* Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami- doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej

* Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły/ placówki.

* Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dyrektora

Seminaria 

* Zmiany w prawie oświatowym  od 1 .09.2019 r.

* Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora szkoły/ placówki

* Zasady pisania uchwał i protokołów 

* Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych zgodnie z RODO

* Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły 

* Statut szkoły ponadpodstawowej 

* Decyzje administracyjne dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

* Granice dostępu do informacji publicznej

* Rada Pedagogiczna - uprawnienia i dokumentowanie jej pracy

* Procedura Niebieskiej Karty

* Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy – profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie

 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna