A+ A A-

Rekrutacja doradców metodycznych m.st. Warszawy

Dyrektorzy i Nauczyciele

Szkół i Placówek m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ogłasza rekrutację doradców metodycznych m.st. Warszawy w następujących obszarach:

 • pedagog szkolny SP - 1 osoba
 • oligofrenopedagog [uczniowie NI w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim] - 1 osoba
 • psycholog poradnia psychologiczno-pedagogiczna - 1 osoba
 • resocjalizacja i edukacja przeciw wykluczeniu - 1 osoba
 • informatyka we wczesnym etapie nauczania - 1 osoba
 • matematyka SP - 1 osoba
 • matematyka LO - 1 osoba
 • informatyka SP -1 osoba
 • geografia SP - 1 osoba
 • fizyka LO -1 osoba
 • chemia SP -1 osoba
 • biologia LO -1 osoba
 • języki romańskie - 1 osoba
 • przedmioty zawodowe – 2 osoby
 • doradztwo zawodowe - 2 osoby

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.) . Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa.

Pierwszy etap rekrutacji

Kandydat na doradcę metodycznego dostarcza osobiście, do siedziby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, arkusz aplikacyjny wraz z załącznikami. Uporządkowane i zszyte dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja doradców metodycznych - 2017” należy składać do 8 maja 2017 r. do godz. 16.00.

W załączeniu:

 1. CV zawodowe,
 2. list motywacyjny uwzględniający zarys koncepcji działania doradcy,
 3. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 4. potwierdzenie co najmniej 5 letniego stażu pracy pedagogicznej,
 5. opinię dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel,
 6. zgodę dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel na pełnienie funkcji doradcy metodycznego,
 7. rekomendację środowiska nauczycielskiego (np. uczelni wyższej, stowarzyszenia nauczycielskiego, instytucji badawczej, organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji),
 8. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 9. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem form przygotowujących do pracy z dorosłymi.

Drugi etap rekrutacji

Dyrektor Biura Edukacji powołuje komisję rekrutacyjną w składzie: dwóch przedstawicieli Biura Edukacji, w tym przewodniczącego komisji i dwóch przedstawicieli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zadaniem członków komisji jest ocena formalna złożonej dokumentacji oraz wyłonienie kandydatów. Komisja prowadzi rozmowy z kandydatami na doradców metodycznych spełniającymi wymogi formalne, po uprzednim powiadomieniu ich o terminie spotkań. Rozmowy zostaną przeprowadzone 11 maja 2017 r. w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4.

Tematyka:

Przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

Ważniejsze osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym: udział w realizacji projektów edukacyjnych od lokalnych po międzynarodowe, współpraca z doradcami metodycznymi, udział w pracach zespołów przedmiotowych, problemowych, zaangażowanie w wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż, opracowanie i publikowanie materiałów edukacyjnych.

Koncepcję pracy doradcy metodycznego uwzględniającą m.in.: potrzeby edukacyjne nauczycieli danego przedmiotu, danych typów szkół placówek (z uwzględnieniem zmian wynikających z reformy systemu edukacji), formy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nauczycieli, doświadczenia zawodowe i predyspozycje kandydata, sposoby zachęcenia i zaangażowania nauczycieli do współpracy, założenia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 - 2020”, cele statutowe Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji – do 12 maja 2017 r. – na stronie internetowej www.wcies.edu.pl zostanie opublikowana lista nauczycieli, którzy otrzymają od organu prowadzącego powierzenie zadań doradcy metodycznego od dnia 1 września roku szkolnego 2017/2018.

Szczegółowe zasady realizacji pracy doradcy metodycznego określa dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w porozumieniu z dyrektorem Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, sprawującym nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań doradcy metodycznego m.st. Warszawy.

W pliku do pobrania znajduje się Koncepcja doradztwa metodycznego w m.st. Warszawa, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące m.in. ogólnych założeń systemu doradztwa metodycznego w Warszawie i modelu warszawskiego doradcy metodycznego oraz arkusz aplikacyjny.

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji

Urzędu m.st. Warszawy

 1. Koncepcja doradztwa metodycznego w m.st. Warszawa
 2. Arkusz aplikacyjny

Miejska Polityka Spoleczna