A+ A A-

Wdrażanie i realizacja tutoringu jako metody pracy z uczniem zdolnym

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie,trzy dni - 21 godz. kurs doskonalący WCIES – 7, 8 i 9 grudnia 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00,  którego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach i potrzebach edukacyjnych.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb, gotowych w tutoringu znaleźć narzędzie pozwalające odnieść się do każdego z uczniów z osobna i przyczynić do poprawy ich osiągnięć szkolnych (podnoszenie umiejętności i wiedzy, oraz rozwijające kompetencje społeczne).

Adresatami zajęć są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, które chciałyby wdrożyć w szkole tutoring, jako formę pracy z uczniem w nurcie edukacji spersonalizowanej. W tak rozumianym tutoringu chodzi o pełny rozwój potencjału młodego człowieka, o jego integralny wzrost opierający się na relacji mistrz – uczeń.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to:

  • tutoring jako forma wspierania procesu uczenia się;
  • kompetencje tutora;
  • zastosowanie tutoringu;
  • doświadczenia z tutoringiem – przykłady dobrej praktyki;
  • planowanie, organizacja, realizacja i ewaluacja tutoringu w szkole.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wdrazanie-i-realizacja-tutoringu-jako-metody-pracy-z-uczniem-zdolnym Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową na ok. 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Miejska Polityka Spoleczna