A+ A A-

Proces wychowawczy ujęty w ramy programu wychowawczego

7 godz. warsztaty w ramach cyklu - Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej WCIES, 28 lutego 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, zainteresowanych rozwojem i refleksją nad własnym wychowawczym warsztatem pracy.

Celem zajęć jest rozwijanie rozumienia procesu wychowawczego, jako ujętego w ramy oddziaływań sprzyjających wspomaganie rozwoju, kształtowaniu postaw, zapobieganiu zagrożeniom danego wieku i środowiska oraz korygowaniu zachowań niepożądanych; wskazanie możliwości zastosowania idei korczakowskich w planowaniu oddziaływań wychowawczych („Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”); przygotowanie zarysu programu wychowawczego klasy w zgodzie z zaproponowanym modelem.

Poruszane zagadnienia to: wychowanie jako proces w rozwoju wzajemnej relacji nauczyciel – uczeń; ramy planowych oddziaływań wychowawczych – cztery aspekty (wspomaganie, kształtowanie, zapobieganie, korygowanie); wychowawca w kontakcie z dzieckiem vs. zespół pedagogiczny tworzący program wychowawczy klasy/szkoły; Korczakowska idea wychowania a proponowany model – debata; diagnoza potrzeb rozwojowych, zagrożeń, niekonstruktywnych i/lub dysfunkcyjnych zachowań oraz określenie oczekiwań pozytywnych jako pierwszy etap refleksji nad wychowywaniem; określenie celów i zaplanowanie oddziaływań wychowawczych jako drugi etap refleksji nad wychowaniem; badanie efektów oddziaływań wychowawczych jako trzeci etap refleksji nad wychowaniem.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Proces-wychowawczy-ujety-w-ramy-programu-wychowawczego-w-ramach-cyklu-Wychowawcze-inspiracje-J-Korczaka-we-wspolczesnej-placowce-oswiatowej

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową. 

Miejska Polityka Spoleczna