A+ A A-

VIII edycja programu edukacyjnego „Akademia Wychowawcy”

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych rozpoczyna realizację VIII edycji Programu edukacyjnego „Akademia Wychowawcy”, adresowanego do nauczycieli-wychowawców kl. I-III i kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz kl. III wygaszanych gimnazjów, a także liceów, techników i szkół branżowych z terenu Warszawy.

Program edukacyjny „Akademia Wychowawcy” jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej oraz realizacji zadań wychowawczych i  profilaktycznych  zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.

Przedsięwzięcie to jest również odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie to nakłada na nauczycielki/nauczycieli obowiązek rozpoznania potrzeb dziecka wynikających z niedostosowania społecznego, przewlekłej choroby, przeżywania sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych lub trudności adaptacyjnych, a także udzielania uczennicom i uczniom profesjonalnego wsparcia i pomocy. Poważne zmiany w systemie edukacji związane z możliwością posyłania sześciolatków do szkoły po rocznym przygotowaniu przedszkolnym (od 1 września 2017 roku) oraz likwidacja (etapowe „wygaszanie”) gimnazjów sprawiają, że przy szkolnych drzwiach mogą spotkać się 6-letnie dzieci i 16-letnia młodzież.

Zmiany te stawiają przed kadrą pedagogiczną wiele nowych wyzwań wychowawczych, związanych z funkcjonowaniem zespołów klasowych.

Program „Akademia Wychowawcy” jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz profilaktycznych. Obejmuje 130-godzinny cykl warsztatów i wykładów.

Uczestniczki/Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. jak właściwie kształtować relacje z uczniami i współpracować z rodzicami, jak wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak zapobiegać kryzysom oraz różnym formom agresji i przemocy w szkołach (z uwzględnieniem przemocy elektronicznej), jak wspierać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach, jak kształtować postawy prospołeczne i przeciwdziałać dyskryminacji oraz jak planować pracę wychowawczą (więcej informacji w załączniku: Podstawowe informacje na temat programu).

Zajęcia będą realizowane w blokach tematycznych w formie warsztatowej połączonej 
z interaktywnymi wykładami, w roku szkolnym 2018/2019 od października 2018 r. 
do czerwca 2019 r., w maksymalnie 25-osobowych grupach zgodnie z Ramowym programem szkoleń (załącznik).

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z terminami podanymi w Kalendarzu szkoleń (załącznik).

Proces rekrutacji odbywać się będzie od 15 września 2017 r. przez elektroniczny system zapisu (www.wcies.edu.pl - zapisy na szkolenia – szkolenia interdyscyplinarne i projekty) na podstawie zgłoszenia oraz rekomendacji dyrektora placówki (dostarczonej na pierwsze spotkanie).

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png     Podstawowe informacje na temat programu

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png     Ramowy program szkolenia

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png     Kalendarz szkoleń

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png     Oferta dodatkowych szkoleń otwartych w ramach Programu Akademia Wychowawcy

*     Rekomendacje Dyrektora

*     Karta rozliczania praktyk

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna