A+ A A-

Diagnoza umiejętności matematycznych Na starcie II etapu kształcenia

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w diagnozie opracowanej dla uczniów klas czwartych. Aby uczestniczyć w diagnozie należy zalogować się na stronie https://polowadrogi.wcies.edu.pl/exams/nastartSP/ i przesłać mailowo podpisany skan zgłoszenia.

Celem diagnozy jest:

 - pomoc nauczycielom matematyki, uczącym w klasie IV szkoły podstawowej, w określeniu stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności, przewidzianych w podstawie programowej;

 - dostarczenie materiału do diagnozy edukacyjnej, która powinna pomóc nauczycielom dostosować metody i sposoby nauczania do poziomu wiedzy, umiejętności i możliwości swoich uczniów;

 - dostarczenie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom o obecnym stanie jego osiągnięć edukacyjnych (wskazanie mocnych i słabych stron);

 - sprawdzenie stopnia przygotowania do nauki matematyki w klasie IV;

 - porównanie poziomu opanowania sprawdzanych umiejętności z innymi placówkami.

Przygotowane przez doradców metodycznych testy kompetencji są przede wszystkim nastawione na diagnozowanie podstawowych (koniecznych) wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń klasy czwartej szkoły podstawowej. Uczniowie nie przygotowują się do diagnozy.

W diagnozie stopień osiągnięcia badanych kompetencji określono wartościami współczynników łatwości.

Dla każdego zadania badane jest, czy uczniowie podjęli próbę rozwiązania, czy opuścili zadanie - nie próbując go rozwiązać.

Wyniki otrzymane przez ucznia, klasę i szkołę są analizowane w czterech obszarach:

 - wymagań,

 - podtestów,

 - kategorii celów nauczania,

 - posiadanych kompetencji.

Nauczyciel otrzymuje opracowane informacje dotyczące wyników z diagnozy:

 - dla każdego ucznia uczestniczącego w diagnozie; w tym indywidualną informację zwrotną;

 - dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie;

 - dla każdej szkoły uczestniczącej w diagnozie.

Informacje te dotyczą każdego zadania, podtestu, wymagań, poziomu zadania, kompetencji.

Dla każdego ucznia opracowana jest indywidualna, prosto sformułowana słownie informacja zwrotna.

Nauczyciele otrzymują opracowany raport z podsumowaniem wyników, wnioskami i rekomendacjami.

Harmonogram diagnozy

do 16 września 2019 r. – logowanie do systemu i przesyłanie skanów potwierdzających udział szkoły w diagnozie

13 - 17 września 2019 r. – pobieranie testów, kartoteki i zasad oceniania

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna