A+ A A-

Badania Dot. Współpracy, Samorządności Na Terenie Szkoły

  • Opublikowano

 

Prezentacja „Współpraca szkoły z rodzicami jako czynnik wpływający na efektywność kształcenia", dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Akademia Pedagogiki Specjalnej

 

Wystąpienie z międzynarodowej konferencji: Erasmus+ Aktywni rodzice w przyjaznej szkole, Warszawa, WCIES, czerwiec 2016:

 

https://www.dropbox.com/s/nv3ivfbdnftnz0n/Wsp%C3%B3%C5%82praca%20szko%C5%82y%20z%20rodzicami%20jako%20czynnik%20wp%C5%82ywaj%C4%85cy%20na%20efektywno%C5%9B%C4%87%20kszta%C5%82cenia.pptx?dl=0

 

Prezentacja „Współpraca w polskich szkołach - wybrane wyniki badań zrealizowanych w projekcie”, dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski

 

Wystąpienie z konferencji podsumowującej projekt „Szkoła współpracy”, Warszawa, czerwiec 2015:

 

http://www.szkolawspolpracy.pl/2015/attachments/article/13/4_Prezentacja%20bada%C5%84_dr%20Cezary%20Trutkowski.pdf

 

Raport o samorządności rodzicielskiej – zrealizowany w 2009 w Warszawie

 

Projekt badawczy dotyczący samorządności rodzicielskiej został zrealizowany przez miejskie Centrum Komunikacji Społecznej z inicjatywy Biura Edukacji m. st. Warszawy, przy współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stowarzyszenia TRIO. Jego celem było określenie wpływu Rad Rodziców na życie szkoły. Wyniki badań zostały wykorzystane przy realizacji programu operacyjnego Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy – Rodzice we wspólnocie szkolnej – Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców w ramach programu strategicznego Społeczeństwo obywatelskie i samorządne.

 

Raport

Miejska Polityka Spoleczna