A+ A A-

Nabór szkół

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1znak barw rp poziom bez ramki rgbEU EFS rgb 1 kolor

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  rozpoczyna nabór szkół do unijnego projektu pn.

„Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek” (POWR.02.10.00-00-7021/17).

CEL PROJEKTU: Poprawa funkcjonowania warszawskich instytucji wspomagania w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt polega na przygotowaniu uczestników projektu – osób zamierzających wspomagać lub wspomagających rozwój szkół w zakresie rozwijania u uczniów wybranej kompetencji kluczowej. 

 

ZADANIA SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE

X 2018 – zgłoszenie się do udziału w Projekcie

1 III 2019 – 31 I 2020 – udział przez min. 7 miesięcy w procesie wspomagania szkoły w rozwijaniu wybranej kompetencji przez uczestnika projektu. Proces wspomagania będzie prowadzony zgodnie
z Warszawskim Modelem Wspomagania i jego zasadami:

W okresie XI 2018 – III 2019 będą trwały szkolenia (102 h) osób, które następnie będą wspomagały zgłoszone do Projektu szkoły.

 Obraz1

UDZIAŁ SZKÓŁ W PROJEKCIE

W projekcie mogą uczestniczyć tylko publiczne i niepubliczne szkoły każdego typu z terenu Warszawy.

Uwaga! W Projekcie nie mogą wziąć udziału szkoły, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 POWER dotyczących:

 1. szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów,
 2. wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń,
 3. szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KTÓRYCH ROZWIJANIE W SZKOLE BĘDZIE WSPOMAGANE:

Każda szkoła na etapie rekrutacji wybierze jedną kompetencję kluczową (ze wskazanych poniżej), w której rozwijaniu u uczniów chce być wspomagana.

 • w szkołach podstawowych

a/ Kompetencje matematyczno-przyrodnicze - w II etapie nauczania (wspomaganie nauczycieli: przyrody, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii),

b/ Kompetencje posługiwania się językiem obcym - w II etapie nauczania (wspomaganie nauczycieli kl. IV-VIII: języków obcych i wszystkich innych nauczycieli, którzy w pracy z uczniami wykorzystują język obcy np. korespondencja, międzynarodowe projekty, wycieczki itp.),

c/ Kompetencje w zakresie korzystania z Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych - w I i II etapie nauczania (wspomaganie nauczycieli nauczania początkowego oraz wszystkich przedmiotów w kl. IV-VIII).

 • w szkołach ponadgimnazjalnych

d/ Umiejętność uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie - w III etapie nauczania (eksperymenty, metoda projektu, ocenianie wspierające uczenie się itp.),

e/ Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania (w wychowaniu
i nauczaniu).

 

INFORMACJE WAŻNE DLA ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ SZKÓŁ

Wybór kompetencji kluczowej

Szkoła wybierając kompetencję kluczową, w której rozwijaniu chce się doskonali i być wspomagana powinna wziąć pod uwagę:

 • zdiagnozowaną potrzebę większej grupy nauczycieli,
 • potrzebę zewnętrznego wsparcia w rozwijaniu danej kompetencji,
 • możliwość wspomagania szkoły przez własnego pracownika – aktywnego, twórczego nauczyciela, który na co dzień rozwija wybraną kompetencję – w takim przypadku do Projektu powinna się zgłosić i szkoła (uczestnik instytucjonalny) i jej nauczyciel (uczestnik indywidualny).

Ważne jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników indywidualnych i instytucjonalnych (wcies.edu.pl – zakładka Projekty)

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE

Szkoła składa deklarację udziału w projekcie - zależnie od typu szkoły

Deklaracja dla szkoły podstawowej

Deklaracja dla szkoły ponadpodstawowej

 • termin składania Deklaracji udziału szkoły mija 

1. nabór do 15 października 2018 r. – do godz. 16.00

 2. nabór do 31 października 2018 r. – do godz. 16.00

3. nabór do 15 listopada 2018 r. - do godz. 14.00

4. nabór do 21 listopada 2018 r. - do godz. 14.00

 • forma składania Deklaracji: podpisana i opieczętowana Deklaracja w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: Projekt „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek”
 • miejsce składania Kart zgłoszenia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul.Stara4

 

WYNIKI NABORU

Wyniki naboru  - 15.11.2018 r.

Wyniki naboru - 5.11.2018 r.

Wyniki naboru - 16.10.2018 r.

Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru szkół: szkoły zgłaszające swój udział w projekcie otrzymają informację o wyniku rekrutacji na adres e-mailowy podany w Deklaracji.

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna