A+ A A-

Nabór uczestników indywidualnych

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1znak barw rp poziom bez ramki rgbEU EFS rgb 1 kolor

 

Nabór uczestników indywidualnych do projektu  „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek” (POWR.02.10.00-00-7021/17).

CEL PROJEKTU: Poprawa funkcjonowania warszawskich instytucji wspomagania w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt polega na przygotowaniu uczestników projektu – osób zamierzających wspomagać lub wspomagających rozwój szkół w zakresie rozwijania u uczniów wybranej kompetencji kluczowej.

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KTÓRYCH ROZWIJANIE W SZKOLE BĘDZIE WSPOMAGANE PRZEZ UCZESTNIKÓW:

Każdy uczestnik projektu na etapie rekrutacji wybierze jedną kompetencję kluczową (z pięciu wskazanych poniżej), a potem będzie wspomagał szkołę, która będzie zainteresowana jej rozwijaniem.

 • w szkołach podstawowych

a/ Kompetencje matematyczno-przyrodnicze - w II etapie nauczania,

b/ Kompetencje posługiwania się językiem obcym - w II etapie nauczania,

c/ Kompetencje w zakresie korzystania z Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych - w I i II etapie nauczania.

 • w szkołach ponadgimnazjalnych

d/ Umiejętność uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie - w III etapie nauczania,

e/ Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania.

 

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:

 • doradcy metodyczni z warszawskich placówek oświatowych,
 • twórczy, aktywni nauczyciele i dyrektorzy z warszawskich szkół (ze stopniami nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego), którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem
  z innymi, w tym w przyszłości w roli doradcy metodycznego,
 • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli z terenu Warszawy,
 • pracownicy i współpracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu Warszawy,
 • pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie,
 • indywidualni specjaliści i trenerzy - osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które współpracują z co najmniej jedną z instytucji systemu wspomagania (publiczne i niepubliczne: placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), bądź deklarują rozpoczęcie takiej współpracy (musi być potwierdzone przez daną instytucję).

Uwaga! Uczestnikami projektu NIE MOGĄ BYĆ OSOBY, które:

 • nie mają stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • uczestniczyły projekcie pozakonkursowym ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”,
 • uczestniczyły w innych projektach w przedmiotowym konkursie i w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia”.

 

ZADANIA UCZESTNIKÓW

Etap A. Udział w 102-godzinnym kursie przygotowującym do wspomagania pracy szkół w zakresie wybranej kompetencji kluczowej (72 h szkolenia stacjonarnego i 30 h szkolenia e-learningowego).

Program szkolenia będzie obejmował zarówno wiedzę dotyczącą procesu i metod wspomagania szkoły, jak i zagadnień merytorycznych i metodycznych związanych z wybraną kompetencją kluczową. Szkolenie będzie prowadzone w 5 grupach szkoleniowych – osobno dla każdej kompetencji.

Terminy szkoleń:

 I zjazd szkolenia stacjonarnego w Szkolnym Ośrodeku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie: 23-25 XI 2018 - 24 h, pt.-niedz. 

 • e-learning – 10 h na platformie WCIES

II zjazd szkolenia stacjonarnego we WCIES: 11-13 I 2019 - 24 h, pt.-niedz.

 • e-learning – 10 h na platformie WCIES

III zjazd szkolenia stacjonarnego we WCIES: 22-24 II 2019 - 24 h, pt.-niedz.

 • e-learning – 10 h na platformie WCIES

Razem 102 godziny szkolenia!

Uwaga! Warunkiem formalnego ukończenia szkolenia i podjęcia procesu wspomagania szkoły jest min. 85% obecności podczas szkolenia stacjonarnego i realizacja wszystkich zadań e-learningowych.

 Etap B. Wspomaganie kadry jednej z warszawskich szkół, która chce rozwijać u uczniów daną kompetencję kluczową.

Proces wspomagania szkoły będzie prowadzony w ramach praktyki po szkoleniu. Każdy uczestnik projektu będzie wspomagał (nieodpłatnie) jedną szkołę przez min. 7 miesięcy, w okresie 1 III 2019 – 31 I 2020. Wspomaganie będzie się odbywało zgodnie z zasadami i praktyką Warszawskiego Modelu Wspomagania.

Obraz1

Proces wspomagania szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów będzie inny, niż kompleksowe wspomaganie pracy szkoły, w związku określonym tematem (wybrana kompetencja kluczowa) i z projektowymi zadaniami osoby wspomagającej:

 • będzie trwał 7 miesięcy (a nie 2 lata);
 • będzie adresowany do części nauczycieli (zamiast całej rady pedagogicznej) – zależnie od etapu nauczania, potrzeb i nauczanego przedmiotu;
 • osoba wspomagająca będzie jednocześnie osobą odpowiedzialną za proces wspomagania
  i ekspertem w zakresie danej kompetencji kluczowej.

Każdy uczestnik otrzyma organizacyjne, metodyczne i merytoryczne wsparcie w trakcie procesu wspomagania:

 • pakiet materiałów piśmienniczych,
 • opis procedur i działań wymaganych w ramach wspomagania rozwoju szkoły,
 • doradztwo indywidualne i zbiorowe – po 4 h na uczestnika,
 • sieć współpracy dla każdej kompetencji na platformie doskonaleniewsieci.pl
 • spotkania w grupach kompetencji - 2 x 6 h.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ UCZESTNIKÓW

 • wybór kompetencji i etapu nauczania – uczestnik wybierając kompetencję kluczową, w której rozwijaniu chce się szkolić i wspomagać szkołę powinien wziąć pod uwagę:
 • własne doświadczenia w rozwijaniu tej kompetencji :
  • czy ma swoje nauczycielskie lub trenerskie doświadczenia w tym temacie?,
  • czy będzie wiarygodnym ekspertem dla nauczycieli?

ponieważ szkolenie może pogłębić wiedzę i umiejętności, ale w tym czasie uczestnik nie  zdobędzie zasobów eksperckich, jeśli nie pracował dotąd w tym zakresie tematycznym;

 • etap nauczania, do którego dana kompetencja jest przypisana w projekcie:
  • czy ma doświadczenia w pracy w danym etapie edukacyjnym lub we wspomaganiu szkoły /nauczycieli tego etapu? - ponieważ doświadczenia zbyt odległe, np. z kl. 1-3 SP, użyte w pracy ze szkołą ponadgimnazjalną mogą osłabić wiarygodność eksperta w oczach nauczycieli;
 • doświadczenie uczestnika we wspomaganiu szkół – w projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby z doświadczeniem we wspomaganiu szkół, jak i osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć takie działania; program szkolenia będzie dostosowany do potrzeb obu grup;
 • czynni nauczyciele (doradcy metodyczni i nie pełniący funkcji doradcy metodycznego) zgłaszający się do projektu muszą przedstawić oświadczenie dyrektora szkoły, w której są zatrudnieni, deklarującego umożliwienie nauczycielowi procesu wspomagania przydzielonej (lub własnej) szkoły przez 7 miesięcy w okresie 1 III 2019 – 31 I 2020 – zał. 4.;

Uwaga! możliwość wspomagania przez nauczyciela szkoły, w której pracuje - można wspomagać swoją szkołę – ważne jest wtedy, aby i szkoła i nauczyciel zgłosili się do projektu i wskazali tę samą kompetencję kluczową, którą chcą rozwijać; wtedy Dyrektor szkoły wskazuje w Deklaracji, że umożliwi wspomaganie szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel – uczestnik projektu;

 • wsparcie uczestników – trenerów i indywidualnych specjalistów przez instytucję wspomagania – zgłaszający się uczestnik projektu należący do tej kategorii musi zadeklarować współpracę z warszawską instytucją wspomagania np. publiczną lub niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, publiczną lub niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną; współpraca ta musi być potwierdzona pisemnie przez daną instytucję, musi ona też zadeklarować opiekę nad uczestnikiem w procesie wspomagania szkoły – zał. 3a; możliwe jest też zadeklarowanie współpracy, która zacznie się dopiero od procesu wspomagania szkoły – zał. 3b.

 

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • termin składania Kart zgłoszenia wraz z załącznikami:

1. nabór do 15 października 2018 r. – do godz. 16.00

2. nabór do 31 października 2018 r. – do godz. 16.00

3. nabór do 15 listopada 2018 r. - do godz. 14.00

4. nabór do 21 listopada 2018 r. - do godz. 14.00

 • forma składania Kart zgłoszenia: komplet (opisany poniżej) dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek”
 • miejsce składania Kart zgłoszenia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Stara 4
 • wymagane dokumenty:

Każda osoba zgłaszająca się do projektu dostarcza:

1/ Kartę zgłoszenia,

2/ Oświadczenie uczestnika (Zał. 1),

3/ Deklarację uczestnika – wybraną z trzech, zależnie od sytuacji zawodowej (Zał. 2a, 2b, 2c),

4/ Deklarację Dyrektora instytucji wspomagania – wybraną z dwu, zależnie od sytuacji zawodowej (Zał. 3a, 3b),

5/ Deklarację dyrektora szkoły (zał. 4) – tylko osoby zatrudnionych w szkole.

 

WYNIKI NABORU

Termin i sposób ogłoszenia wyników naboru uczestników: osoby zgłaszające swój udział w projekcie otrzymają informację o wyniku rekrutacji  na adres e-mailowy podany w Karcie zgłoszenia.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna